Andmekaitsetingimused

1. Mõisted

1.1. Müüja – AS K.G. Knutsson, registrikood 10169266, juriidiline aadress Harjumaa, 11214 Tallinn, Saeveski 12.

1.2. Autoekspert e-pood – elektrooniline pood aadressil pood.autoekspert.ee.

1.3.
Klient – füüsiline või juriidiline isik.

1.4.
Koostööpartner – juriidiline isik, kes on:
  1. kaupade või teenuste pakkuja Autoekspert e-poes;
  2. ühiste projektide või tegevuste läbiviija veebilehel või mistahes meediakanalis, mis on Autoekspert e-poega koostöös valminud ning avaldatud;
  3. kaupade tarneteenust pakkuv ettevõte.
1.5. Isikuandmed – informatsioon, mis puudutab füüsilist isikut, kelle identiteet on teada või kelle identiteet on otseselt või kaudselt tuvastatav andmete kaudu või kellel on teatud füüsilised, psühholoogilised, majanduslikud, kultuurilised või sotsiaalsed omadused.

1.6.
Ostu- ja kasutamistingimused –  Müüja poolt loodud tingimused Autoekspert e-poe kasutamiseks ja ostude sooritamiseks.

1.7.
Kasutajakonto – kliendi Autoekspert e-poe lehel registreeritud isiklikke andmeid ja tellimuste ajalugu sisaldav kogum.

1.8.
Andmekaitsetingimused – ettevõtte poolt kinnitatud dokument, mis sisaldab põhiliselt isikuandmete kogumise, säilitamise, käitlemise ja hoiustamise reegleid, mida Autoekspert e-pood kasutab.


2. Üldsätted

2.1. Käesolevad isikuandmete töötlemise üldtingimused on kehtestanud AS K.G Knutsson, kes vastutab isikuandmete töötlemise korralduse ning käesolevate tingimuste järgimise eest.

2.2.
AS K.G. Knutsson (andmete töötleja) ja meie omandis olevad Autoeksperdi kaubamärgi all olevad üksused  („Autoekspert”, „meie”, „me”) teavad, kui tähtis on privaatsus meie klientidele, ning seetõttu soovime, et teaksite, milliseid andmeid Teie kohta kogume ja mis eesmärgil neid kasutame.

2.3.
Meie töötajad järgivad isikuandmete ohutu töötlemise põhimõtteid. Samuti on meie volitatud andmete töötlejad kohustatud oma töötajate suhtes tagama samade põhimõtete täitmise.

2.3.1.
Töötleme isikuandmeid seaduslikul, ausal ja läbipaistval viisil (seaduslikkuse, aususe ja läbipaistvuse põhimõte).
2.3.2. Me kogume Teie isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle neid hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus (otstarbe piiramise põhimõte).
2.3.3. Kindlustame, et töödeldavad isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise otstarbe seisukohalt (andmete minimeerimise põhimõte).
2.3.4. Tagame, et isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning et võetakse kasutusele kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutataks või parandataks viivitamata (täpsuse põhimõte).
2.3.5. Säilitame isikuandmeid sellisel kujul, mis võimaldab andmesubjekte identifitseerida ainult seni, kuni see on vajalik andmete kogumise ja töötlemise eesmärkide saavutamiseks (säilitamise piirangu põhimõte).
2.3.6. Töötleme isikuandmeid sellisel viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid (terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte).

2.4.
Selleks, et Teie isikuandmeid kaitsta, soovitame meie e-teenuseid kasutades pöörata tähelepanu ja tagada, et seadmed, mida kasutate nende tarbimiseks, on turvatud. Ühtlasi soovitame tagada, et meie e-teenustesse sisse logides ei näeks Teie isikuandmeid kõrvalised isikud ja et Te ei jagaks kõrvalistele isikutele meie e-keskkondadega seotud paroole, salasõnu, kasutajatunnuseid või muid enda identifitseerimiseks kasutatavaid tunnuseid.


3. Milliseid isikuandmeid me Teie kohta kogume ja töötleme?

3.1. Kogume ja kasutame Teie isikuandmeid eelkõige Teiega lepingute sõlmimise ning Teie ees lepinguliste kohustuste täitmise eesmärgil.

3.2. 
Kui ostate kaupu Autoekspert e-poest, sõlmime ostu-müügilepingu, kuid selle rakendamiseks vajame Teie kohta miinimumteavet, milleks on Teie:

- eesnimi;
- perekonnanimi;
- telefoninumber;
- e-posti aadress;
- kullerteenuse kasutamisel ka kaupade kohaletoimetamise aadress.

3.3.
Ostu-müügitehingut kinnitavad arve ning tellimuse kinnitus.

3.4.
Juhul kui Te ei esita meile andmeid ostu kohta ei saa me üle anda Teile kaupa, kuna nende andmete omamine on meile vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. Samuti tuleneb kohustus omada neid isikuandmeid Eesti Vabariigi õigusaktidest, mis reguleerivad interneti kaudu tehtud tehinguid ja raamatupidamist.

3.5.
Muuhulgas vajame Teie kontaktandmeid selleks, et teavitada Teid tellimuse täitmisest ja teistest tellimusega seotud küsimustest.

3.6.
Selleks, et sirvimine saidil Autoekspert e-pood oleks mugav ja tõhus ning et leiaksite huvipakkuvad kaubad üles võimalikult kiiresti, säilitame:

3.6.1.
Teie veebisaidil tehtud ostude ja muu tegevuse ajalugu;
3.6.2. Teie kasutatava seadme IP-aadressi (nt selleks, et saaksime Tallinna linna elanikele pakkuda teavet just Tallinna linnas toimuvate kampaaniate kohta);
3.6.3. maksete ajalugu, et lihtsustada Teie ostmisprotsessi, valides Teile enim meeldivad kaubad;
3.6.4. Teiega seotud kirjavahetuste ja vestluste ajalugu, et vastata küsimustele, mis puudutavad Teie tellimust, ja selleks, et tuvastada Teie isik, kui ei saa kontrollida Teie isikut tõendavat dokumenti;
3.6.5. videosalvestised, mida salvestavad videoseadmed meie kauplustes. Videosalvestis on tähtis isikute ja vara kaitseks ning turvalisuse tagamiseks.

3.7.
Mugavuse tagamiseks võite lisaks esitada meile ka alljärgneva info: sugu, sünnikuupäev, firma, KM registreeringu number. Need andmed ei ole kohustuslikud ja on ette nähtud Autoekspert e-poe mugavamaks kasutamiseks. 

3.8.
Me kogume ja töötleme ainult Teie asjakohaseid ja õigeid isikuandmeid, mis on vajalikud nende kogumise ja töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

3.9.
Isikuandmed, mida kogume ja töötleme Teie ostu sooritamisel: 

Andmete nimetus

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Andmehalduse alus

Ostuandmed

Nimi, perekonnanimi, meiliaadress, telefoninumber, ostetud kauba kohaletoimetamise aadress (kui see on asjakohane), kauba kohaletoimetamise viis, makseviis, makse üksikasjad (sh pangakonto number).

 

Kauba kohaletoimetamise aadressi palume esitada arveldamiseks või kui soovite kaupu kätte saada kasutades selleks kullerteenust.

 

Tellimuse esitamisel saate tellimuse kommen­taaridesse jätta teavet teise isiku kohta, kes võtab vastu Teie kaubad, kui selline isik on oma nõusoleku andnud. Esitades meile infot kolmandate isikute, kes võtavad kaupa vastu, kohta, kinnitate, et Teil on selliste isikute nõusolek tema isikuandmete edastamiseks, kasutamiseks ja töötlemiseks.

Teie ja meie vahel sõlmitud müügilepingu alusel

Registreerimisandmed

Kohustuslikud registreerimisandmed

Nimi, perekonnanimi, meiliaadress, telefoninumber, ostetud kauba kohaletoimetamise aadress.

Teie ja meie vahel sõlmitud interneti-poe kasutamise põhjal

Alternatiivsed (Teie poolt vabatahtlikult esitatud) andmed

Sünnikuupäev, sugu.

 

Luues konto Autoekspert e-poes võite Te esitada täiendavaid isikuandmeid, mis ei ole kohustuslikud e-poe kasutamiseks ja kaupade ostmiseks. Nende isikuandmete töötlemine toimub Teie ja Autoekspert e-poe vahelise kokkuleppe alusel, e-poe platvormi vastavate teenuste osutamiseks.

Autoekspert e-poe teenuste kasutamisandmed

Nimi, perekonnanimi, meiliaadress, meie ja Teie suhtlemise ajalugu, telefoninumber, IP-aadress, info kaubaartiklite kohta, Autoekspert e-poe poolt läbiviidud küsitluste ajalugu, samuti ka Teie ostuandmed, tellimuste ajalugu ja maksete ajalugu.

Teie ja meie vahel sõlmitud interneti-poe kasutamise põhjal

Küpsiste andmed

E-poes tehtud toimingute andmed

Teie nõusoleku alusel

Analüütilised andmed

Soovime, et meie Autoekspert e-poe kasutamine oleks Teie jaoks lihtne ja mugav, seetõttu teeme pidevalt oma tegevuse analüüsi, mille käigus me analüüsime ja haldame järgmisi isikuandmeid:

 

ostude ajalugu, meie e-poe sirvimise ajalugu, maksete ajalugu, küsitluste läbi saadud vastused, Teie ja meie vastastikuse kommunikatsiooni ajalugu, sealhulgas elektrooniline kirjavahetus.

Autoekspert õigustatud huvi alusel

Turunduspakkumiste edastamise andmed

Selleks, et pakkuda Teile üldist infot meie kaupade ja kampaaniate, loteriide ja projektide kohta,  käsitleme Teie järgnevaid isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, E-posti aadress,  seadme identifitseerimisnumbrid.

Teie ja meie vahel sõlmitud Autoekspert interneti-poe kasutamise ning Teie poolt tellitud teenuse alusel

Personaliseeritud andmed

Nimi, perekonnanimi, meiliaadress, kohaletoimetamise aadress, kohaletoimetamise meetodite ajalugu, meie e-poes sirvimise ajalugu, ostude ajalugu, IP-aadress, seadme identifitseerimise numbrid.

Teie ja meie vahel sõlmitud Autoekspert interneti-poe kasutamise ning Teie poolt tellitud teenuse alusel

Turvalisuse andmed

Videopilt, kui te külastate meie müügikohti ja kauba väljastuspunkte.

Me vaatame videoid varguse või muude kuritegude korral, et kaitsta kannatanud osapoolte õiguslikke huve.

Autoekspert ja kolmandate isikute õigustatud huvide alusel


4. Millistel eesmärkidel me Teie isikuandmeid kogume ja töötleme?

4.1. Me kogume Teie isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle neid hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.

4.2.
Ostu-müügi lepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil. Selleks, et saaksime müüa Teile kaupa, mille olete valinud Autoekspert e-poest, peame töötlema järgmisi isikuandmeid:

- Ostuandmed.

Juhul kui Te ei esita meile andmeid ostu kohta ei saa me üle anda Teile kaupa, kuna nende andmete omamine on meile vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. Samuti tuleneb kohustus omada neid isikuandmeid Eesti Vabariigi õigusaktidest, mis reguleerivad interneti kaudu tehtud tehinguid ja raamatupidamist.
 
4.3. Selleks, et pakkuda Teile laiemat juurdepääsu meie teenustele teenuslepingu alusel, st Autoekspert e-poe kasutamislepingu alusel, töötleme Teie järgmiseid isikuandmed:

- registreerimisandmed;
- Autoekspert e-poe teenuste kasutamisandmed.
 
4.4. Teie individuaalse teenuste osutamislepingu alusel tellitud teenuste osutamise eesmärgil ja selleks, et säästa Teie aega ning automatiseeritud vahendite abil valida nimelt Teile meeldivad ja Teile aktuaalsed esemed. Selleks, et saaksime esitada Teile isikupärastatud pakkumisi, töötleme Teie isikuandmeid:

- turunduspakkumiste edastamise andmed;
- personaliseeritud andmed.

Üldise ja isikupärastatud pakkumise eesmärgil töötleme Teie isikuandmeid ainult uudiskirja teenuse tellimisel.
Teil on õigus oma tellimust igal ajal tühistada. Te saate teenuse tühistada saates meile oma teenusest loobumisavalduse e-posti teel andmekaitse@autoekspert.ee või värskendades oma tellitud teenuste paketti isiklikus kontos.
 
4.5. Soovime, et meie e-poe kasutamine oleks Teie jaoks lihtne ja mugav, seetõttu teeme pidevalt oma tegevuse analüüsi, mille käigus me analüüsime ja haldame järgmisi isikuandmeid:

- küpsiste andmed;
- analüütilised andmed.
 
4.6. Teie taotluse alusel ja küsimuste puhul töödeldakse Teie isikuandmeid:
Selleks, et pakkuda Teile kvaliteetseid teenuseid ning tagada mitmekülgset teenust, töötleme Teie isikuandmeid, millele on viidatud käesolevas privaatsuspoliitika punktis. Samuti, töödeldakse neid ka Teie küsimuste ja taotluste läbivaatamise eesmärgil.
 
4.7. Selleks, et tagada Teie ja meie töötajate ohutus ning kaitsta kaupade varguse eest füüsilistes kauplustes ja müügikohtades, oleme paigaldanud valvekaamerad ja töötleme Teie järgmisi andmeid:

- turvalisuse andmed.

Tegevus salvestatakse meie kauplustes või kauba vastuvõtmise punktides. Me vaatame salvestusi intsidentide, varguste või muude kuritegude korral, et kaitsta kannatanud osapoolte õiguslikke huve.


5. Kas võite mitte nõustuda enda isikuandmete töötlemisega ja kasutada ikka Autoekspert veebipoodi?

5.1. Teil on alati võimalus mitte nõustuda Teie isikuandmete töötlemisega, mida viiakse läbi Teie nõusoleku alusel. Ilma tellimuse täitmiseks nõutavate andmeteta ostu lõpetamine pole võimalik, kuna me ei saa sellist tellimust täita.


6. Kellel on veel Teie andmetele ligipääs?

6.1. Isikuandmed on edastatavad vaid usaldusväärsetele kolmandatele pooltele, kellega oleme sõlminud lepingud ja ainult sellises ulatuses, kui on vajalik teenuse osutamiseks. Nõuetekohase teenuse osutamiseks edastame Teie isikuandmeid enda järgmistele partneritele:

6.1.1.
Kullerteenust osutavatele ettevõtetele, kes tarnivad Teile kaupa Teie poolt märgitud aadressidele;
6.1.2. Kauba tarnijatele, kes toimetavad kaupa Teile isiklikult;
6.1.3. Finantsteenuseid osutavatele ettevõtetele, kelle vahendusel toimuvad kaardimaksetehingud. AS K. G. Knutsson on isikuandmete vastutav töötleja, mis edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
6.1.4. Ettevõtetele, kes osutavad kõnekeskuse teenuseid.

6.2.
Lisaks esitame Teie isikuandmeid: 

6.2.1.
Õiguskaitseasutustele vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele;
6.2.2. Riigiasutustele ja kohtutele, kui sellist nõuet näevad ette kohaldatavad õigusaktid.

6.3.
Lisaks eelnevalt nimetatud kolmandatele pooltele võivad Teie andmetele ligipääsu saada kõik meie üksused ning nende töötajad ja volitatud isikud oma tööülesannete täitmise käigus, samuti raamatupidamis-, IT-, turundus-, jm tugiteenuste osutajad.

6.4.
Kõik meie üksused ning meie koostööpartnerid, kellele me Teie andmeid edastame, on kohustatud hoidma Teie andmeid konfidentsiaalsena. Me ei väljasta Teie andmeid käesolevates tingimustes nimetamata isikutele ilma Teie nõusoleku või tahteavalduseta, välja arvatud juhul, kui oleme selleks kohustatud vastavalt seadustele.


7. Kui kaua on Teie isikuandmed säilitatavad?

7.1. Teie isikuandmed on säilitatavad nii kaua, kui see on vajalik kauba soetamise lepingu täitmiseks ja vähemalt nii kaua, kui seda  kohustavad meid tegema meie tegevust reguleerivad õigusaktid. Teie isikuandmeid, mida töödeldakse Teie nõusolekul, töödeldakse ja säilitatakse Teie nõusoleku tagasivõtmise päevani.


8. Millised on Teie õigused?

8.1. Teil on alati õigus pöörduda meie poole, et saada juurdepääs ennast puudutavatele isikuandmetele ning tutvuda, milliseid Teie andmeid, millistel eesmärkidel ja kuidas me töötleme.

8.2.
Taodelda ebaõigete andmete parandamist, ebavajalike andmete kustutamist (loe täpsemalt punkt 9) ning põhjendatud juhtudel piirata, milliseid toiminguid me Teie andmetega teeme, või esitada muid vastuväiteid.

8.3.
Kui olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks mõnel eesmärgil, on Teil igal ajal õigus nõusolek tagasi võtta ning me lõpetame koheselt vastavad toimingud, kui meil pole andmete töötlemiseks muud õiguslikku alust.

8.4.
Teil on igal ajal võimalik loobuda uudiskirjade, pakkumiste, meeldetuletuste, kutsete, tagasisideuuringute ja muude reklaamteadete saamisest, järgides kirjadele või sõnumitele lisatud juhiseid.

8.5.
Samuti on Teil soovi korral õigus saada isikuandmed, mida Te olete meile esitanud ning taotleda nende edastamist mõnele teisele organisatsioonile.

8.6.
Kui Te tunnete, et Teie õigusi on rikutud, saate Te enda õiguste kaitsmiseks pöörduda riikliku andmekaitse inspektsiooni poole. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed on leitavad siin: https://www.aki.ee/.


9. Kas Te saate nõuda, et Teie isikuandmed kustutatakse?

9.1. Teil on õigus esitada tahteavaldus, et me ei töötleks Teie isikuandmeid ja hävitaks need. Teie isikuandmed hävitatakse peale Teie soovi edastamist meile. 

9.2.
Teie isikuandmeid ei hävitata meie andmebaasist, kui peale Teie soovi saamist teeme kindlaks, et:

9.2.1.
Teie isikuandmed on vajalikud andmete kogumise ja töötlemise eesmärkide saavutamiseks;
9.2.2. Te ei ole nõustunud isikuandmete töötlemisega, kuid selline töötlemine on vajalik meie seaduslike õiguste kaitsmiseks; 
9.2.3. Euroopa Liidu ja siseriiklikud õigusaktid kohustavad meid Teie isikuandmeid töötlema;
9.2.4. Peame töötlema Teie andmeid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks. 


10. Kuidas saate esitada tahteavalduse enda õiguste rakendamiseks?

10.1. Teie isikuandmete töötlemisega seotud tahteavaldused saata aadressil: andmekaitse@autoekspert.ee.


11. Tingimuste muutmine

11.1. AS-il K.G. Knutsson on õigus muuta või täiendada Privaatsuspoliitikat. Muudatuste korral avaldatakse uued reeglid Autoekspert e-poe veebilehel. Uued reeglid hakkavad kehtima alates nende avaldamisest Autoekspert e-poe veebilehel.

Jälgi meid Facebookis